Sekcie, prezentácia, kontakt
Ekonomika podniku
Kľúčové slová: podniková efektívnosť, produktivita, kategória zisku, náklady, výnosy, podpora, priame platby, poľnohospodárska politika, pôda, ceny, produkcia a trh, štrukturálne fondy, potraviny, spotrebiteľ
Organizačné zabezpečenie: daniela.hupkova@fem.uniag.sk
Manažment podniku
Kľúčové slová: riadenie podniku, plánovanie, stratégie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola, manažment kvality, personálny manažment, podniková kultúra, podnikateľská etika
Organizačné zabezpečenie: radovan.savov@fem.uniag.sk
Marketing a obchod
Kľúčové slová: spotrebiteľ, marketingový mix, výrobková politika, cenová politika, distribučná politika, komunikačná politika, marketingové stratégie, medzinárodný obchod, vnútorný obchod, obchodné spoločnosti, export, import, obchodná politika, podmienky trhu EÚ
Organizačné zabezpečenie: katarina.kleinova@fem.uniag.sk
Financie
Kľúčové slová: financie, menová politika, majetková štruktúra, kapitálová štruktúra, zdroje financovania, finančná analýza, finančné nástroje, bankový systém, bankové operácie, poisťovníctvo
Organizačné zabezpečenie: zuzana.cierna@fem.uniag.sk
Informačné systémy a účtovníctvo
Kľúčové slová: majetok, zdroje krytia majetku, súvaha, výkaz ziskov a strát, informačný systém, manažment, rozhodovanie, účtovníctvo, účtovná závierka, inventarizácia majetku a záväzkov, účtovná osnova, daňový systém, dane
Organizačné zabezpečenie: ivana.varyova@fem.uniag.sk
Kvantitatívne metódy
Kľúčové slová: kvantitatívne metódy, štatistika, metódy prognózovania, priestorová štatistika, fuzzy, operačný výskum, optimalizácia, modelovanie, demografia
Organizačné zabezpečenie: miriam.pietrikova@fem.uniag.sk
Informatika
Kľúčové slová: informatika, informačné a komunikačné technológie, informačné technológie vo vzdelávaní, internet, intranet, počítačové siete, e-služby Internetu
Organizačné zabezpečenie: marcela.hallova@fem.uniag.sk
Medzinárodná sekcia
Sekcia je určená účastníkom zo zahraničia, jazykom prezentácie bude anglický jazyk a ruský jazyk
Kľúčové slová: ekonomika podniku, manažment podniku, marketing a obchod, financie, informačné systémy a účtovníctvo, kvantitatívne metódy, informatika
Organizačné zabezpečenie: katarina.klimentova@fem.uniag.sk
V každej sekcii bude k dispozícii na prezentáciu meotar, dataprojektor a počítač.