Prihlasovanie účastníkov
Registrácia účastníkov na ŠVČ 2010 bola ukončená
Zoznam sekcií a kľúčových slov:

Ekonomika podniku
Kľúčové slová: podniková efektívnosť, produktivita, kategória zisku, náklady, výnosy, podpora, priame platby, poľnohospodárska politika, pôda, ceny, produkcia a trh, štrukturálne fondy, potraviny, spotrebiteľ.

Manažment podniku
Kľúčové slová: riadenie podniku, plánovanie, stratégie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola, manažment kvality, personálny manažment, podniková kultúra, podnikateľská etika.

Marketing a obchod
Kľúčové slová: spotrebiteľ, marketingový mix, výrobková politika, cenová politika, distribučná politika, komunikačná politika, marketingové stratégie, medzinárodný obchod, vnútorný obchod, obchodné spoločnosti, export, import, obchodná politika, podmienky trhu EÚ.

Financie
Kľúčové slová: financie, menová politika, majetková štruktúra, kapitálová štruktúra, zdroje financovania, finančná analýza, finančné nástroje, bankový systém, bankové operácie, poisťovníctvo.

Informačné systémy a účtovníctvo
Kľúčové slová: majetok, zdroje krytia majetku, súvaha, výkaz ziskov a strát, informačný systém, manažment, rozhodovanie, účtovníctvo, účtovná závierka, inventarizácia majetku a záväzkov, účtovná osnova, daňový systém, dane.

Kvantitatívne metódy
Kľúčové slová: kvantitatívne metódy, štatistika, metódy prognózovania, priestorová štatistika, fuzzy, operačný výskum, optimalizácia, modelovanie, demografia.

Informatika
Kľúčové slová: informatika, informačné a komunikačné technológie, informačné technológie vo vzdelávaní, internet, intranet, počítačové siete, e-služby Internetu.

Medzinárodná sekcia
Kľúčové slová: ekonomika podniku, manažment podniku, marketing a obchod, financie, informačné systémy a účtovníctvo, kvantitatívne metódy, informatika.