Formálna úprava práce
Dokument "Požiadavky na spracovanie práce ŠVOČ" si môžete stiahnuť vo formáte PDF:
Prácu ŠVOČ je potrebné odovzdať do 19. apríla 2021 u Ing. Alexandry Filovej, PhD., e-mail: alexandra.filova@uniag.sk.
Dokument "Požiadavky na spracovanie článku pre doktorandov" si môžete stiahnuť vo formáte PDF: