Vyhodnotenie
Ekonomika podniku

1. miesto: Miloš Majerník (Nezamestnanosť, jej príčiny a dôsledky vo vybranom okrese Nové mesto nad Váhom)
2. miesto: Katarína Kuchová (Finančná analýza podnikateľského subjektu)
3. miesto: Nora Bolyóšová (Zhodnotenie odčerpateľných zdrojov a ich determinantov v ziskových a stratových podnikoch)
Manažment a obchod

1. miesto: Milena Černická
2. miesto: Vlasta Ivanová (Produkčno obchodné predpoklady zvyšovania konkurencieschopnosti vybraných komodít ŽV na zahraničných trhoch)
3. miesto: Silvia Kertészová (Implementácia medzinárodných noriem kvality a ich prínos pre systém riadenia vo vybranom podniku)
Marketing

1. miesto: Zuzana Šajbidorová (Etablovanie privátnej značky na domácom a zahraničných trhoch)
2. miesto: Gabriela Brindzová (Rozvoj podnikateľských aktivít vybraného podnikateľského subjektu na domácom a zahraničných trhoch)
3. miesto: Marta Muková (Komparácia nástrojov komunikačného mixu vybraných samosprávnych krajov SR)
Účtovníctvo

1. miesto: Beatrix Baloghová (Inventarizácia majetku a záväzkov vo vybranom podnikateľskom subjekte)
2. miesto: Alina Ana Scorvan (Inventarizácia majetku a záväzkov v legislatíve Rumunskej a Slovenskej republiky v porovnaní s US GAAP)
3. miesto: Lucia Luptáková (Vývoj daňového zaťaženia medzi dvoma daňovými reformami na Slovensku)
Financie

1. miesto: Tomáš Rábek (Analýza vybraného podniku so zameraním na predikciu budúceho vývoja)
2. miesto: Karol Hollosy (Dôležité aspekty analýzy bonity klienta pri žiadosti o úver)
3. miesto: Martina Bohátová (Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu)
Informatika a aplikovaná matematika

1. miesto: Vladimír Gozora (Informačný systém PC 2003)
2. miesto: Martina Majorová (LMS Moodle ako prostriedok prípravy a použitia elektronickej testovacej databázy z matematiky)
3. miesto: Miroslav Cienik (Propagácia poľnohospodárskeho podniku s využitím prezentačných aplikácií)
Kvantitatívne metódy

1. miesto: Vladimír Benda (Využitie parametrických a neparametrických metód pri hodnotení efektívnosti v poľnohospodárstve)
2. miesto: Zita Varacová (Štrukturálne zmeny agrárnej zamestnanosti na Slovensku modelované pomocou neštandardných metód)
3. miesto: Renáta Prokeinová (Prieskum a analýza zamestnanosti absolventov vysokých škôl v Slovenskej republike)