Tematické oblasti konferencie ŠVČ
Marketing a obchod
Kľúčové slová: spotrebiteľ, marketingový mix, výrobková politika, cenová politika, distribučná politika, komunikačná politika, marketingové stratégie, medzinárodný obchod, vnútorný obchod, obchodné spoločnosti, export, import, obchodná politika, podmienky trhu EÚ

Kvantitatívne metódy v ekonómii
Kľúčové slová: podniková efektívnosť, produktivita, kategória zisku, náklady, výnosy, podpora, priame platby, poľnohospodárska politika, pôda, ceny, produkcia a trh, štrukturálne fondy, potraviny, spotrebiteľ, socioekonomické problémy, globalizácia, udržateľný rozvoj

Ekonomika, manažment a financie
Kľúčové slová: riadenie podniku, plánovanie, stratégie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola, manažment kvality, personálny manažment, podniková kultúra, podnikateľská etika, financie, menová politika, majetková štruktúra, kapitálová štruktúra, zdroje financovania, finančná analýza, finančné nástroje, bankový systém, bankové operácie, poisťovníctvo, informatika, informačné a komunikačné technológie, informačné technológie vo vzdelávaní, internet, intranet, počítačové siete, e-služby Internetu, majetok, zdroje krytia majetku, súvaha, výkaz ziskov a strát, informačný systém, manažment, rozhodovanie, účtovníctvo, účtovná závierka, inventarizácia majetku a záväzkov, účtovná osnova, daňový systém, dane

V každej sekcii bude k dispozícii na prezentáciu meotar, dataprojektor a počítač. Prezentácia prác ŠVČ bude trvať v rozsahu 10 minút a 10 minút bude diskusia k práci.