Sekcie, prezentácia, kontakt
Ekonomika, financie, informačné systémy, účtovníctvo a operačný výskum
Kľúčové slová: podniková efektívnosť, produktivita, kategória zisku, náklady, výnosy, podpora, priame platby, poľnohospodárska politika, pôda, ceny, produkcia a trh, štrukturálne fondy, potraviny, spotrebiteľ
financie, menová politika, majetková štruktúra, kapitálová štruktúra, zdroje financovania, finančná analýza, finančné nástroje, bankový systém, bankové operácie, poisťovníctvo
majetok, zdroje krytia majetku, súvaha, výkaz ziskov a strát, informačný systém, manažment, rozhodovanie, účtovníctvo, účtovná závierka, inventarizácia majetku a záväzkov, účtovná osnova, daňový systém, dane
Organizačné zabezpečenie: ivana.varyova@fem.uniag.sk, daniela.hupkova@fem.uniag.sk
Manažment, marketing a obchod
Kľúčové slová: riadenie podniku, plánovanie, stratégie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola, manažment kvality, personálny manažment, podniková kultúra, podnikateľská etika
spotrebiteľ, marketingový mix, výrobková politika, cenová politika, distribučná politika, komunikačná politika, marketingové stratégie, medzinárodný obchod, vnútorný obchod, obchodné spoločnosti, export, import, obchodná politika, podmienky trhu EÚ
Organizačné zabezpečenie: radovan.savov@fem.uniag.sk, katarina.kleinova@fem.uniag.sk
Economics and management - international section
Sekcia je určená účastníkom zo zahraničia a študentom, ktorí budú prezentovať práce ŠVČ v anglickom a ruskom jazyku. Jazykom prezentácie bude anglický jazyk a ruský jazyk.
Kľúčové slová: ekonomika podniku, manažment podniku, marketing a obchod, financie, informačné systémy a účtovníctvo, kvantitatívne metódy, informatika
Organizačné zabezpečenie: katarina.klimentova@fem.uniag.sk, marcela.hallova@fem.uniag.sk
V každej sekcii bude k dispozícii na prezentáciu meotar, dataprojektor a počítač. Prezentácia prác ŠVČ bude trvať v rozsahu 10 minút a 10 minút bude diskusia k práci.