Formálna úprava práce
Dokument "Požiadavky na spracovanie práce ŠVOČ" si môžete stiahnuť vo formáte PDF:
Prácu ŠVOČ je potrebné vytlačiť v 2 exemplároch a odovzdať do 4. mája 2020 do 12.00 h. u Ing. Alexandry Filovej, PhD., e-mail: alexandra.filova@uniag.sk (študenti z iných univerzít a fakúlt si 2 exempláre práce prinesú so sebou v deň konania konferencie ŠVOČ a odovzdajú ich pri registrácii).
Dokument "Požiadavky na spracovanie článku pre doktorandov" si môžete stiahnuť vo formáte PDF: