Sekcie, prezentácia, kontakt
Ekonomika podniku
Kľúčové slová: podniková efektívnosť, produktivita, kategória zisku, náklady, výnosy, podpora, priame platby, poľnohospodárska politika, pôda, ceny, produkcia a trh, štrukturálne fondy, potraviny, spotrebiteľ
Organizačné zabezpečenie: roman.serences@uniag.sk
Manažment podniku
Kľúčové slová: riadenie podniku, plánovanie, stratégie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola, manažment kvality, personálny manažment, podniková kultúra, podnikateľská etika
Organizačné zabezpečenie: radosavov@centrum.sk
Marketing a obchod
Kľúčové slová: spotrebiteľ, marketingový mix, výrobková politika, cenová politika, distribučná politika, komunikačná politika, marketingové stratégie, medzinárodný obchod, vnútorný obchod, obchodné spoločnosti, export, import, obchodná politika, podmienky trhu EÚ
Organizačné zabezpečenie: katarinakleinova@gmail.com
Financie
Kľúčové slová: financie, daňový systém, majetková štruktúra, kapitálová štruktúra, zdroje financovania, finančná analýza, finančné nástroje, bankový systém, bankové operácie, poisťovníctvo
Organizačné zabezpečenie: z.cierna@pobox.sk
Informačné systémy a účtovníctvo
Kľúčové slová: majetok, zdroje krytia majetku, súvaha, výkaz ziskov a strát, informačný systém, manažment, rozhodovanie, účtovníctvo, účtovná závierka, inventarizácia majetku a záväzkov, účtovná osnova, daňový systém, dane
Organizačné zabezpečenie: katarina.hercegova@uniag.sk
Kvantitatívne metódy
Kľúčové slová: kvantitatívne metódy, štatistika, metódy prognózovania, priestorová štatistika, fuzzy, operačný výskum, optimalizácia, modelovanie, demografia
Organizačné zabezpečenie: martina.hanova@uniag.sk
Informatika
Kľúčové slová: informatika, informačné a komunikačné technológie, informačné technológie vo vzdelávaní, internet, intranet, počítačové siete, e-služby Internetu
Organizačné zabezpečenie: eva.olahova@uniag.sk
V každej sekcii bude k dispozícii na prezentáciu meotar, dataprojektor a počítač.