VYUŽITIE SPOTREBITEĽSKEJ NEUROVEDY A INOVATÍVNYCH VÝSKUMNÝCH RIEŠENÍ V AROMACHOLÓGIÍ A JEJ APLIKÁCIA VO VÝROBE, OBCHODE A SLUŽBÁCH
Číslo: APVV-17-0564


Cieľom projektu je systematický výskum synergického prepojenia mozgových, fyziologických a psychologických procesov s aromachológiou, ako aj ich ekonomická efektívnosť a efektívnosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva: výroba, obchod a služby. Tieto procesy sa preskúmajú prostredníctvom inovatívnych výskumných riešení a spotrebiteľskej neurovedy predstavovanej biometrickými, neurovedeckými a behaviorálnymi štúdiami v reálnych aj laboratórnych podmienkach. Dôraz sa bude klásť na preskúmanie cieleného vplyvu vôní v priestoroch na správanie návštevníkov, zákazníkov a zamestnancov, keďže na domácom a zahraničnom trhu sa neustále zvyšuje počet spoločností, ktoré využívajú aromachológiu. Dôležitou súčasťou výskumu aromachológie bude aj kombinácia s inými zmyslovými vnímaniami, ako sú chuť, svetlo, farba a zvuk.

Kontakt

Ing. Jakub Berčík, PhD.

Zodpovedný riešiteľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Slovenská republika
jakub.bercik@uniag.sk