Leonardo PLM European Expertise
for Slovak Agri-sector 2011-2012

The Training Program for the University Graduates Nr. 11322 1154

Mobilitný projekt pre absolventov SPU v Nitre

Projekt predpokladá realizáciu 17 odborných stáží pre absolventov všetkých fakúlt SPU v Nitre, ktorých študijné a odborné zázemie je rôznorodé. Vzhľadom k tomu treba konštatovať aj diverzitu špecifických cieľov projektu, podľa odbornosti jednotlivých absolventov. Všeobecný cieľ projektu – zvýšiť odborné a praktické skúsenosti a jazykové kompetencie - je následne rozpracovaný do špecifických cieľov: Získanie praktických skúseností a odbornosti v oblasti:

 • ekonomiky, manažmentu a marketingu podnikateľského subjektu, marketing potravín a agrárny marketing,
 • makroekonomických otázok a uplatňovania spoločnej poľnohospodárskej politiky,
 • pôsobenia potravinárskej multinacionálnej spoločnosti v európskom prostredí,
 • riadenia maloobchodnej prevádzky a merchandisingu a starostlivosti o zákazníka v praxi,
 • otázok životného prostredia, odpadového hospodárstva a environmentálneho poradenstva, recyklácia odpadu a trvalo udržateľný rozvoj,
 • zásad ekologického hospodárstva v rôznych podmienkach, osvety v tejto oblasti, certifikácie a propagácie ekologickej produkcie,
 • výroby a skladovania potravinárskej produkcie,
 • záhradníctva, sadovníctva a krajinného inžinierstva,
 • vidieckeho turizmu a regionálneho rozvoja,
 • hipológia, jazdectvo, starostlivosť o kone (samostatný študijný program na SPU – veľmi populárny v súčasnosti)
 • mechanického strojárstva a využitia softvérov v strojárenskom priemysle.

V rámci projektu vyšla príručka pre absolventskú prax: Prax absolventov SPU v podnikoch EÚ. Príručka je potenciálnym záujemcom k dispozícii v Kariérnom centre a v Kancelárii zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích projektov, knižnici a univerzitnej predajni. Kolektív autorov (Elena Horska - Mária Žúreková - Ľudmila Nagyová - Johana Palúchová - Veronika Ábelová) v nej sústredil najdôležitejšie informácie, týkajúce sa vstupných pohovorov, správania sa na pracovisku a pôsobenia v medzinárodnom prostredí. Okrem toho v nej záujemci nájdu prvé postrehy a dojmy z absolventských praxí svojich kolegov, absolventov SPU v Nitre.