EN website SK website
Back to the list
Id : 34
Meno : Peter
Priezvisko : Polakovič
Organizácia : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Iná organizácia :
Prihlasujem sa do sekcie : Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe
Obed 6.11.2019 : Nie
Večera 6.11.2019 : Nie
Obed 7.11.2019 : Nie
Slávnostná večera 7.11.2019 : Nie
Obed 8.11.2019 : Nie
Názov príspevku : Vplyv IKT na edukačný proces na vysokých školách
Abstrakt - stručný text : Predkladaný článok sa zaoberá evaluáciou e-learningových kurzov realizovaných v priamom edukačnom procese na vysokých školách. Článok je rozdelený na teoretickú časť a na prehľadovú štúdiu. V teoretickej časti definujeme e-learning, jeho uvedené charakteristické vlastnosti. Ďalej v článku popisujeme rolu tútora a rolu študenta v e-learningu.