EN website SK website

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Začiatky poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku sú úzko zviazané so Slovenskou vysokou školou technickou v Bratislave, na ktorej sa zriadil odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva a v školskom roku 1941/42 začali prednášky z poľnohospodárstva. V roku 1946 Slovenská národná rada ustanovila z odboru lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva SVŠT samostatnú Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.

Významným medzníkom v histórii slovenského poľnohospodárskeho vysokého školstva bol rok 1952, keď bola v rámci reorganizácie vysokých škôl zrušená VŠPLI v Košiciach a z jej fakúlt vznikli dve samostatné vysoké školy - Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene.

Viac z histórie SPU si môžete prečítať na webstránke SPU.