EN website SK website

Poplatky


Účastnícky poplatok je za všetky 3 dni (ak menší počet dní iba v mimoriadnych prípadoch menej).  

Slov. a české VŠ – členovia EUNIS-SK a EUNIS-CZ 40 EUR
Stredné školy 40 EUR
Študenti 20 EUR
Slov. a české VŠ, ktoré nie sú členmi EUNIS-SK a EUNIS-CZ
+ neziskové organizácie
60 EUR
Členovia EUNIS zo zahraničia 60 EUR
Firmy – členovia EUNIS-SK 80 EUR (bez vystúpenia)
Firmy – členovia EUNIS-SK 80 EUR + dobrovoľný príspevok
(vystúpenie, prezentácia, výstavná plocha)
Komerčná organizácia bez aktívnej účasti 150,- EUR
Komerčná organizácia s vystúpením, článkom v zborníku 200,- EUR
Komerčná organizácia s vystúpením, článkom v zborníku,
logom na webe
250,- EUR
Komerčné organizácie – nečlenovia EUNIS-SK
(článok v zborníku, logo na webe a v zborníku, výstavná plocha) 
min 500,- EUR
Zamestnanci a študenti SPU v Nitre (bez nároku na stravu, tašku
a menovku), pozvaní hostia a členovia organizačného
a programového výboru
0,- EUR
Zamestnanci SPU v Nitre (s nárokom na stravu, tašku a menovku) 20,- EUR
Študenti SPU v Nitre (s nárokom na stravu, tašku a menovku) 10,- EUR

 Konferenčný poplatok zahŕňa: 

  • Organizačné náklady
  • Publikovanie v zborníku abstraktov v tlačenej forme a zborníku príspevkov na webe
  • Strava vrátane občerstvenia, spoločenský večer

Faktúra ako daňový doklad o zaplatení konferenčného poplatku bude vystavená pri registrácii.

Inštrukcie k platbe vložného na konferenciu UNINFOS 2019:

Pre zamestnancov vysokých, stredných škôl a neziskových organizácií:

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava
Číslo účtu príjemcu: 7000066247 / 8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Variabilný symbol: 101260
Účel platby (správa pre prijímateľa): UNINFOS2019 + priezvisko a meno účastníka konferencie

Ak je účastník zo zahraničia – platba vložného bankovým prevodom:

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra, Slovensko
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava, Slovensko
BIC / SWIFT: SPSRSKBA
Číslo účtu príjemcu: 7000066247 / 8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Variabilný symbol: 101260
Účel platby (správa pre prijímateľa): UNINFOS2019 + priezvisko a meno účastníka konferencie

Firmy:

Názov a adresa príjemcu platby
: EUNIS-SK
Fakturačné údaje:
Číslo účtu: 4 000 926 805 / 3100 v Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN SK31 3100 0000 0040 0092 6805
IČO: 31784941, DIČ: 2022246875
Variabilný symbol: 112019
Účel platby (správa pre prijímateľa): UNINFOS2019 + názov firmy

Pre zamestnancov SPU v Nitre:

Preúčtovanie:

ŠPP: O-19-101/0303-00
Fond: 46
FO: 09412
FS: 101260
PU: 1010
VS: 101260