Prihlasovanie účastníkov
Registrácia účastníkov na ŠVČ 2006 bola ukončená
Zoznam sekcií a kľúčových slov:

Ekonomika podniku
Kľúčové slová: podniková efektívnosť, produktivita, kategória zisku, náklady, výnosy, podpora, politika, pôda, ceny, produkcia a trh.

Manažment podniku
Kľúčové slová: riadenie podniku, plánovanie, stratégie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola, manažment kvality, personálny manažment, podniková kultúra, podnikateľská etika.

Marketing
Kľúčové slová: spotrebiteľ, marketingový mix, výrobková politika, cenová politika, distribučná politika, komunikačná politika, marketingové stratégie.

Obchod a obchodné politiky
Kľúčové slová: medzinárodný obchod, vnútorný obchod, obchodné spoločnosti, export, import, obchodná politika, podmienky trhu EÚ.

Financie
Kľúčové slová: financie, daňový systém, majetková štruktúra, kapitálová štruktúra, zdroje financovania, finančná analýza, finančné nástroje.

Účtovníctvo
Kľúčové slová: účtovníctvo, účtovná závierka, inventarizácia majetku a záväzkov, účtovná osnova.

Kvantitatívne metódy
Kľúčové slová: kvantitativne metody, statistika, metody prognozovanie, priestorova statistika, fuzzy, operačný výskum, optimalizacia, modelovanie, demografia.

Informatika a aplikovaná matematika
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, matematika, aplikovaná matematika, informačné technológie v matematickom vzdelávaní.