Súťaž o najlepší elektronický kurz na SPU v Nitre

Registrácia do súťaže

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekte

Projekt Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre je zameraný na inováciu a skvalitnenie e-vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre prostredníctvom:

  • vytvorenia portálu s nasadením aktuálnej verzie LMS MOODLE,
  • podpory zvýšenia kvality e-vzdelávacích kurzov,
  • prostredníctvom návrhu metodík pre koncepciu širšej implementácie e-vzdelávania do výučbového procesu, metodických pokyny pre vytvorenie evaluačnej komisie na posudzovanie kvality e-vzdelávacích kurzov vytvorených na SPU a kritérií pre posudzovanie kvality kurzov.

Medzi charakteristické črty projektu patrí inovatívny prístup riešiteľov k problematike tvorby e-kurzov, ale i veľká snaha o návrh koncepčných riešení, používania štandardov, skvalitnenie vzdelávania.
Ide najmä o aplikovaný výskum orientovaný na prieskum najnovších verzií LMS a podporných nástrojov pre tvorbu kurzov, najnovších poznatkov z oblasti e-vzdelávania a ich aplikáciu pri tvorbe e-kurzov, ale i prieskum názorov študentov študujúcich prostredníctvom e-vzdelávania a tvorcov kurzov a učiteľov vytvárajúcich a používajúcich metódy e-learningu. K analýze týchto názorov bude slúžiť dotazníkový prieskum, ktorého výsledky budú zverejnené na e-vzdelávacom portáli SPU a budú slúžiť na skvalitnenie celého e-vzdelávacieho procesu, ale aj na zvýšenie kvality kurzov. Výsledky určite pomôžu aj pri aktualizácii a skvalitnení metodiky e-kurzov.

Veľký dôraz pri riešení projektu sa bude klásť na zvýšenie kvality kurzov, čomu napomôže vyhlásenie súťaže o najlepší elektronický kurz SPU v Nitre, vypracovanie kritérií recenzovania kurzov, ako i anonymné recenzovanie kurzov.