Konferencie a semináre združenia EUNIS

Aktuálne: Vzdelávanie a súvisiace služby 18. 10. 2018

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Program a bližšie informácie 

Vzdelávanie a súvisiace služby - celoštátny seminár pre vysoké školy, 18. 10. 2018

Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A

Organizátori: CVTI SR, EUNIS-SK, MŠVVaŠ SR

Leták a program.

Ciele seminára:
  • informovanie o pripravovaných koncepciách rozvoja VŠ, ich konkretizácia
  • informačné a komunikačné technológie na VŠ, ich rozvoj a podpora na národnej úrovni
  • služby v oblasti IKT poskytované CVTI SR
  • využívanie IKT v pedagogických, výskumných a administratívnych procesoch
  • slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
Program

9:00 – 9:30 Registrácia
9:30 – 9:45 Otvorenie (prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.)
9:45 – 11:00 Koncepcie rozvoja v oblasti vzdelávania

Stratégia rozvoja informačných technológií v rezorte školstva a rozvojové projekty (RNDr. Branislav Baláž, generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát)

Diskusia k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania a systémovému riešeniu podpory informačných a komunikačných technológií v sektore vysokých škôl
11:00 – 11:15 Občerstvenie
11:15 – 12:30 Služby IKT zabezpečované na národnej úrovni

Rozvoj a prevádzka služieb Centra vedecko-technických informácií SR pre univerzity postavených na IKT platforme Dátového centra vedy a výskumu (RNDr. Marián TRGALA, PhD., CVTI SR)

Problematika duševného vlastníctva, zvýšenie znalostí v tejto oblasti (PhDr. Ľubomír Kucka, CVTI SR)

Prieskum potrieb aplikačného softvéru (Mgr. Juraj Noge, CVTI SR)

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SAV, doc. Mgr. Ján Pitoňák, PhD.)
12:30 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 15:00 Rozličné

Rozvoj siete SANET (Ing. Marián Ďurkovič, SANET)

Národná akademická federácia identít safeID – správa o stave implementácie (Ing. Martin Stanislav, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici).

Klub riaditeľov centier IKT – prehľad prebiehajúcich aktivít (Mgr. Peter Kopáč, Univerzita Komenského v Bratislave)

Diskusia


Organizačný výbor si vyhradzuje právo urobiť zmeny v programe podľa potreby.