Účastnícky poplatok

Druh účasti

Včasný registračný poplatok
(pred 12. decembrom 2017)
Registračný poplatok
(po 12. decembri 2017)
Aktívny účastník, Prezentujúci, Spoluautor* Registrácia/Poster
150 € 190 €
PhD. študenti 90 € 110 €
Registrácia poslucháča 100 € 120 €
Publikovanie článku bez účasti na konferencii 100 € 120 €
Ďalší článok
100 €


* Rovnaký konferenčný poplatok platí každý spoluautor, ktorý sa aktívne zúčastní konferencie.  

Registrácia autora konferencie zahŕňa prezentáciu článku, príspevky online, účasť vo všetkých sekciách, program konferencie, menovku
a občerstvenie, certifikát o účasti, tašku a slovenský spoločenský večer (uvítacia recepcia).

Registrácia poslucháča konferencie zahŕňa účasť vo všetkých sekciách, príspevky online, program konferencie, menovku, obed
a občerstvenie, tašku a slovenský spoločenský večer (uvítacia recepcia).

Konferenčný poplatok nezahŕňa ubytovanie a exkurziu. Poplatok nebude refundovaný v prípade zrušenia účasti na konferencii.

Účastníci, ktorí potrebujú faktúru, musia poskytnúť fakturačné údaje počas registrácie.
Inštrukcie k platbe konferenčného poplatku ku konferencii Medzinárodné vedecké dni 2018.

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra, Slovensko
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava, Slovensko
BIC/ SWIFT: SPSRSKBA
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK4081800000007000066247
Variabilný symbol: 101 900
Informácie o prevode: 101 900 MVD + priezvisko a meno účastníka (dôležité kvôli identifikácii platby, prosím nezabudnite
uviesť túto informáciu vo Vašom platobnom príkaze).