Téma a ciele konferencie

15. ročník konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018 si kladie za cieľ spojiť akademických vedcov, výskumníkov a výskumných pracovníkov za účelom výmeny ich skúseností a výsledkov výskumu vo všetkých oblastiach poľnohospodárstva a manažmentu. Takisto poskytuje interdisciplinárnu platformu pre tvorcov politík, top manažérov, výskumníkov, praktikantov a pedagogických pracovníkov za účelom prezentácie a diskusie na najnovšie témy spojené s inováciou, trendmi a praktickými výzvami a riešeniami v oblasti poľnohospodárstva. Témy konferencie sú úzko späté s reformou domácej politiky, liberalizáciou obchodu, hospodárskym rastom, redukciou chudoby, klimatickými zmenami, udržateľným rozvojom inováciami, podnikaním a poľnohospodárskou výchovou.

Výzva k príspevkom

Srdečne pozývame všetkých ctených autorov, aby prispeli a pomohli vytvoriť konferenciu zaslaním svojich výskumných abstraktov, článkov. Takisto srdečne na konferencii privítame vysoko kvalitné výskumné príspevky obsahujúce originálne a doteraz nepublikované výsledky koncepčnej, konštruktívnej, empirickej, experimentálnej ale i teoretickej práce vo všetkých oblastiach poľnohospodárstva a manažmentu. Konferencia si vyžaduje príspevky a články, ktoré sa týkajú oblastí a tém konferencie, vrátane ilustrácií, tabuliek a citácií nových výskumných materiálov.


Bližšie informácie budú k dispozícii počas:

 • Plenárneho zasadnutia
 • Paralelných sekcií

15. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie 2018 akceptuje príspevky zaoberajúce sa nasledujúcimi oblasťami:

 • Bezpečnosť potravín, obchod a poľnohospodárska politika
 • Marketing potravín a spotrebiteľské správanie
  • Marketing potravín a spotrebiteľské štúdie- sekcia organizovaná v rámci projektu VEGA 1/0502/17 „Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa“ 
  • Marketing potravín a spotrebiteľské štúdie- sekcia organizovaná v rámci projektu APVV-16-0244 „Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov“
  • Marketing potravín a spotrebiteľské štúdie- sekcia organizovaná v rámci projektu KEGA 038SPU-4/2016 „Implementácia nových technológií a interdisciplinárne vzťahy v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií“
 • Analýza hodnotového reťazca potravinárstva: Ekonomika, manažment a logistika
 • Bioekonomika, manažment zdrojov a udržateľný rozvoj
 • Podnikanie a spoločenská zodpovednosť podnikov
 • Financie a aktuálne problémy
 • Účtovníctvo a informačné systémy
 • Nové prístupy rurálneho rozvoja a udržateľné poľnohospodárstvo
 • Vzdelávanie na poľnohospodárskej univerzite, zabezpečenie kvality a humanitné vedy
 • Informačné a komunikačné technológie (SIT 2018)
 • Sekcia Vyšehradskej asociácie univerzít: Hodnotový reťazec vyšehradského agropotravinárstva a oblasti východnej spolupráce
 • Porovnanie výkonnosti poľnohospodárstva krajín V4 - Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre
 • Inovačné systémy v poľnohospodárstve
 • Poľnohospodárske trhy a inštitúcie – Sekcia organizovaná Asociáciou poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku - APES
 • Sekcia doktorandov
 • ASECU 2018: Social and Environmental Sustainability of Economics Growth
 • ASECU 2018: Effects of Technological Development on Globalization Process
 • ASECU 2018: Macro- and Microeconomic Resilience
 • ASECU 2018: Productive, Resilient and Sustainable Development of the Primary Sector
 • ASECU 2018: Socioeconomic significance of contemporary technological and scientific trends
 • ASECU 2018: Industrial policy as a necessary implement or interfering obstacle of economic growth - "picking the winners" and "protecting the losers"
 • ASECU 2018: Regional Industrial Policy towards Sustainable Development in the frame of the EU: clustering; investment promotion; public procurement; fostering green growth
 • ASECU 2018: Trade, Foreign Investment and Industrial Policies in the EU
 • ASECU 2018: Institutions quality and economic growth
 • ASECU 2018: The role of public and private investments in R&D and innovation
 • ASECU 2018: FDI as a factor of growth in transition economies – achievements and results
 • ASECU 2018: Modern business prospects and limitations
 • ASECU 2018: Firms after the crisis – changes in production and managerial practices