Pokyny k príspevkom


Príspevky je potrebné vkladať prostredníctvom tejto stránky v časti Vkladanie príspevkov.


Dôležité:
Príspevok vkladá hlavný autor po prihlásení sa Priezviskom a e-mailovou adresou, ktorú uviedol pri registrácií. Na písanie príspevku odporúčame použiť túto šablónu na písanie príspevkov, na písanie abstraktu odporúčame využiť túto šablónu abstraktu. Príspevky je potrebné zasielať vo formáte MS WORD a požiadavky formálneho charakteru sú uvedené v šablóne. Dĺžka príspevku je 6 až 10 strán.

Abstrakty budú publikované v tlačenej podobe a príspevky budú publikované online na webovskej stránke konferencie po ich recenzii.

Všetky príspevky, ktoré úspešne prejdú procesom recenzie budú publikované v online zborníku príspevkov. Zborník príspevkov bude zaslaný spolu so žiadosťou o zaradenie zborníka do databázy Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (predtým ISI Proceedings) dostupnej na Web of Science.

Keďže bude online zborník z konferencie MVD 2016 podrobený hodnotiacemu konaniu s cieľom jeho zaradenia do Conference Proceedings Citation Index, odporúčame autorom, aby sa pri citovaní, pokiaľ to bude možné, zamerali na citovanie zdrojov, ktoré sú už indexované v databáze Thomson Reuters - Web of Science.

Vybrané akceptované oponované príspevky v Angličtine budú publikované v madzinárodnom časopise:

  • Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development
  • The journal AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics
  • European Journal of Business Sciences and Technology
  • Review of Agricultural and Applied Economics
  • Mathematics in Education, Research and Applications
  • Central European Green Innovation
  • Potravinárstvo

Každý účastník môže byť hlavným autorom jedného príspevku a spoluautor najviac jedného ďalšieho príspevku. V prípade, keď jedna osoba je autorom jedného príspevku a tiež spoluautor na druhom príspevku, platí sa iba jeden konferenčný poplatok.