Program

Program projektu odborného vzdelávania „Strategické riadenie agro-potravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku“