Moduly

Moduly vzdelávacej a informačnej aktivity:

 1. Strategické riadenie podniku v podmienkach turbulentného podnikateľského prostredia a super konkurencie:
  • Vízia a poslanie podniku v podmienkach super konkurencie.
  • Skúmanie prostredia podniku a prognózovanie jeho vývoja. SWOT analýza. Identifikovanie hrozieb a príležitosti z externého prostredia podniku. Identifikovanie silných  a slabých stránok podniku.
  • Portfóliová analýza a podnikové stratégie.
  • Podnikateľské a funkčné stratégie. Implementácia stratégií a kontrola.
  • Cesty k prosperite podniku. Konkurenčné výhody a konkurenčná schopnosť podniku.
  • Medzinárodný manažment a podnikanie.
  • Integrovaný manažment.
  • Prípadové štúdie a príklady riešení.

   Lektori: Ing. Radovan Savov, PhD.; prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.

 2. Tvorba, udržiavanie a exploatácia informačných systémov podniku v jeho strategickom riadení:
  • Budovanie informačných systémov v podnikoch.
  • Udržiavanie a inovácia informačných systémov v podnikoch.
  • Informačné systémy a ich využívanie v rozhodovaní a riadení podnikov.
  • Strategický informačný systém v podniku.
  • Prípadové štúdie a príklady riešení.

   Lektori: doc. Ing. Milan Kučera, PhD.; Ing. Zuzana Čierna, PhD.

 3. Motivačné stratégie a vedenie ľudí v strategickom riadení podniku:
  • Ľudské zdroje v strategickom riadení podniku.
  • Inteligenčný kapitál podniku a vedomostná ekonomika.
  • Hmotné a nehmotné zdroje podniku.
  • Štýly vedenia.
  • Motivačné stratégie a motivácia ľudí pre plnenie cieľov.
  • Ľudské zdroje ako najcennejší kapitál firiem.
  • Prípadové štúdie a príklady riešení.

   Lektori: Ing. Drahoš Lančarič, PhD.; Ing. Patrik Rovný, PhD.

 4. Finančný manažment podniku v podmienkach super konkurencie:
  • Finančný manažment poľnohospodárskeho podniku na Slovensku v rámci SPP EU.
  • Finančný manažment podniku v podmienkach krízových stavov.
  • Finančné plánovanie v podniku.
  • Finančné stratégie podniku.
  • Prípadové štúdie a príklady riešení.

   Lektori: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.; Ing. Marián Tóth, PhD.; doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.

 5. Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva – zvyšovanie výkonnosti:
  • nové programovacie obdobie 2014-2020,
  • obnoviteľné zdroje energie – biopalivá,
  • podporný mechanizmus SPP EÚ,
  • postavenie mladých farmárov,
  • manažment ľudských zdrojov v agropotravinárskych podnikoch,
  • finančný manažment,
  • ekonomika a manažment prírodných zdrojov.

   Lektori: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.; doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.; Ing. Radovan Savov, PhD.; Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.; Ing. Marián Tóth, PhD.; Ing. Zuzana Čierna, PhD.; Ing. Patrik Rovný, PhD.; doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.; doc. Ing. Milan Kučera, PhD.; prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.