Odvodené ciele

Cieľ 1
Naučiť účastníkov vzdelávacej a informačnej aktivity skúmať a analyzovať svoje podnikateľské prostredie a prognózovať jeho vývoj a na základe identifikovania silných a slabých stránok obce, mesta, regiónu a podniku ako aj na základe hrozieb a príležitostí vonkajšieho prostredia stanoviť zodpovedajúce stratégie, ako spôsoby dosahovania cieľov tak, aby organizácia (obec, mesto, región, podnik) v budúcnosti existovala a prosperovala. V rámci tohto cieľa bude preberaná problematika integrovaného manažmentu, medzinárodného podnikania v podmienkach globalizácie.

Cieľ 2
Naučiť účastníkov vzdelávacej a informačnej aktivity tvoriť, udržiavať a sústavne inovovať informačný systém pre rozhodovanie tak, aby manažéri – lídri mohli rozhodovať na základe zodpovedajúcich informácií, ktoré budú mať včas, a ktoré sú objektívne, zodpovedajú realite. Osobitná pozornosť bude zameraná na vlastné náklady.

Cieľ 3
Naučiť účastníkov vzdelávacej a informačnej aktivity ovládať najnovšie poznatky z problematiky vedenia ľudí, ich výberu, repertoáru motivačných stratégií a spôsobom motivovania ľudí, štýlom vedenia a komplexnej problematike v oblasti ľudských zdrojov, ktoré sa stávajú strategickým faktorom rozvoja organizácií. Manažéri – lídri by mali uplatňovať sociálno – etickú zodpovednosť pri riadení organizácií.

Cieľ 4
Zmyslom organizácií je tvoriť zdroje. Obce, mestá a regióny majú mať vyrovnaný rozpočet. Podniky na rozdiel od nich musia dosahovať prebytok – zisk, ako základnú podmienku budúcej prosperity. Osobitný zreteľ bude na tvorbe a rozdeľovaní zdrojov.

Cieľ 5
Oboznámiť účastníkov vzdelávacej a informačnej aktivity  s novým programovacím obdobím 2014-2020, so zreteľom na obnoviteľné zdroje energie – biopalivá, podporný mechanizmus SPP EÚ, postavenie mladých farmárov a ekonomiku a manažment prírodných zdrojov. Organizácie by na základe vedomostnej spoločnosti a inteligenčného kapitálu mali dosahovať ekonomickú, sociálnu a environmentálnu prosperitu.