Konferencie a semináre združenia EUNIS

Aktuálne: Stretnutie pracovnej skupiny Informačná bezpečnosť na vysokých školách

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Prihláška


Meno Priezvisko Pracovisko Pozícia na pracovisku Obed (12.-13.h)
Jozef Jantošovič CIaKT UPJŠ v Košiciach Riaditeľ áno
Daniela Ukropova CIT TUZVO informatik, zodpovedna osoba podla 122/2013 nie
Diana Treščáková Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach áno
Tamás Méri Univerzita J. Selyeho riaditeľ centra informačných služieb áno
Regina Hučková Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach prodekanka pre zahraničné vzťahy a informačné technológie áno
Gabriela Ciberejová Úsek kontrolných činností R UPJŠ vedúca, zodpovedná osoba podľa z. č. 122/2013 Z. z. áno
Peter Fraňo Centrum IKT Žilinská univerzita informatik áno
Pavol Sokol UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Centrum aplikovanej informatiky vedúci pracoviska a zodpovedná osoba podľa z. č. 122/2013 Z. z. áno
Peter Kopáč Centrum informačných technológií Univerzity Komenského riaditeľ áno
Martin Chovanec Ústav výpočtovej techniky, Technická univerzita v Košiciach riaditeľ áno
Stanislav Šišulák Akadémia Policajného zboru v Bratislave prorektor nie
Matej Kostrec Akadémia Policajného zboru v Bratislave odborný asistent katedra informatiky a manažmentu nie
Radoslav Suchár Slovenská zdravotnícka univerzita nie
Peter Lošonczi Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach prorektor pre informatiku a rozvoj nie
Pavel Beňo CIS Trnavská univerzita v Trnave vedúci oddelenia komunikačných sietí áno
Rudolf Kollár UIKT KU v Ružomberku Informatik áno
Vladimír Pisarský Centrum výpočtovej techniky Prešovskej univerzity riaditeľ áno
Jozef Siláči Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Riaditeľ UAKOM nie
Martin Stanislav UAKOM UMB nie
Peter Franko Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vedúci CIT áno