Obsah projektu


Vzdelávacia aktivita má formu akreditovaného rekvalifikačného kurzu, jeho  výstupom je získanie certifikátu s okrúhlou pečiatkou. Lektormi sú vysokoškolskí pedagógovia Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, ktorá bola v roku 2010 vyhodnotená nezávislou agentúrou ARRA ako najlepšia ekonomická fakulta v SR.

Vzdelávanie je rozdelené do jedenástich tematických okruhov,  s ktorými sa účastníci kurzu oboznamujú v teoretickej i praktickej časti: Makroekonomické prostredie podnikania v EÚ,  Manažment, Marketing, Legislatíva v podnikaní, Manažérska mikroekonómia, Manažérske rozhodovanie,  Informačné a komunikačné technológie, Podnikové hospodárstvo, Účtovníctvo, Finančno-ekonomická analýza podniku, Podnikové informačné systémy.

Účastníci vzdelávacieho projektu majú hradené náklady na výučbu, stravu, ubytovanie a na študijné materiály.