Cieľová skupina


Cieľovými skupinami projektu sú:

  • predstavitelia subjektov verejnej správy (obcí a ich združení)
  • zástupcovia podnikateľských subjektov pôsobiacich vo vidieckom prostredí, ktoré svoju činnosť orientujú do nepoľnohospodárskych oblastí

zo všetkých samosprávnych krajov, ktoré sú súčasťou cieľa Konvergencia — t. j. z Nitrianskeho, Trenčianskeho, Trnavského, Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického samosprávneho kraja.