• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stanovy

stiahnuť ako PDF

STANOVY ZDRUŽENIA

I.
Názov a sídlo združenia
Názov združenia je Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku (ďalej len združenie). Skratkou názvu združenia je APES
Názov vychádza zo skutočnosti, že združenie má rovnaké ciele ako Európska asociácia poľnohospodárskych ekonómov EAAE a v súlade s jej stanovami združenie APES združuje členov a priaznivcov EAAE pôsobiacich na Slovensku.

Združenie je nezisková organizácia založená v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení združujúca fyzické a právnické osoby, ktoré realizujú ciele združenia uvedené v článku II.

Sídlom združenia je Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Tr. A.Hlinku 2, 94976 Nitra.

II. 
Cieľ združenia

Cieľom združenia budú aktivity zamerané na podporu:
a.  rozvoja poznatkov z poľnohospodárskej ekonomiky a jej lepšieho porozumenia obzvlášť v európskom kontexte
b.  výmeny skúseností, ideí a informácií medzi poľnohospodárskymi ekonómami.
Tento cieľ bude združenie napĺňať okrem iného organizovaním stretnutí členov, organizovaním seminárov a konferencií venovaných špecifickým oblastiam ekonomiky poľnohospodárstva a vydávaním odborných publikácií. Ciele združenia sa budú napĺňať v úzkej spolupráci s Európskou asociáciou poľnohospodárskych ekonómov, ako aj v spolupráci s ďalšími inštitúciami v danej oblasti.

III.
Členstvo, práva a povinnosti členov

Členom združenia môžu byť  fyzické osoby aj právnické osoby. Členstvo v združení je dobrovoľné.
Práva členov sú nasledovné:
- podieľať sa na činnosti združenia,
- voliť a byť volený do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
Povinnosti členov sú nasledovné:
- dodržiavať stanovy združenia,
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
- platiť členské príspevky,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
Zánik členstva :
- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
- zánikom združenia,
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
- vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých
- dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má
- právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

IV.
Orgány združenia

Najvyšší orgán združenia je valné zhromaždenie.
Štatutárny a výkonný orgán je predsedníctvo združenia zložené z predsedu a dvoch podpredsedov.
Kontrolný orgán je revízor združenia.
Valné zhromaždenie združenia je utvorené zo všetkých členov združenia, ktoré:
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
- volí a odvoláva členov predsedníctva a revízora
- schvaľuje prijatie nových členov.
Predsedníctvo združenia ako štatutárny a výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu združenia a plní nasledovné úlohy:
- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.

Predsedníctvo  koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právnych úkonov je potrebný súhlas a podpis aspoň dvoch členov predsedníctva.

Revízor združenia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v orgánoch združenia. Revízor plní nasledovné funkcie:
- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
- kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

V.
Zásady hospodárenia

Majetok združenia tvoria členské príspevky členov, granty, dary od fyzických a právnických osôb a iné príjmy dosiahnuté v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.

VI.
Zánik združenia

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora. O použití majetku zhromaždenia rozhoduje valné zhromaždenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.