• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Organizácia

Úvod
Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku združuje členov a priaznivcov Európskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov pôsobiacich na Slovensku, ktorí sa zaujímajú o problematiku poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a rozvoja vidieka na Slovensku a v Európe.

Ciele
Hlavnými cieľmi asociácie sú:

  1. podpora znalostí a chápania aplikovanej ekonómie v agropotravinárskom komplexe a rozvoji vidieka v Európskom kontexte
  2. výmena skúseností, myšlienok a informácií medzi expertmi v oblasti ekonomiky agropotravinárskeho komplexu, regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka a príbuzných oblastí aplikovanej ekonómie a podnikania.

Asociácia za týmto účelom podporuje a organizuje semináre a stretnutia členov.
Členstvo v APES umožňuje členom zúčastňovať sa aktivít asociácie, dostávať informácie o konaných odborných a vedeckých podujatiach, mať prístup ku interným informáciám asociácie prostredníctvom webovej stránky asociácie.

História
APES bola založená v januári 2011 v Nitre a registrovaná Ministerstvom vnútra SR 15.4.2011 ako združenie ktoré podporuje interakciu medzi expertmi v oblasti ekonomiky agropotravinárskeho komplexu, regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka a príbuzných oblastí aplikovanej ekonómie a podnikania v Slovenskom a európskom kontexte. Zakladajúcimi členmi boli pracovníci SPU.