Úvod


Projekt Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka predstavuje vzdelávaciu a informačnú aktivitu, ktorá  je zameraná na problematiku života vidieckej mládeže a faktory ovplyvňujúce mieru jej participácie na komunitnom a občianskom živote.

Aktuálnosť témy je deklarovaná napríklad faktom, že EÚ podporuje neformálne učenie sa mladých ľudí prostredníctvom programu Mládež v akcii. Okrem toho mnohé štatisticko-demografické údaje o prestarnutej vekovej štruktúre súčasnej vidieckej populácie na Slovensku, ako aj údaje o migrácii mladých ľudí z vidieka jednoznačne podporujú myšlienku venovať oveľa viac pozornosti potrebám a aktivizácii vidieckej mládeže. Prijatie Zákona o podpore práce s mládežou v SR v roku 2008 taktiež podčiarkuje aktuálnosť tejto témy.

Projekt realizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie).

Odborným garantom projektu je Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.