LDV mobilitný projekt VETPRO 2012 - 2014: ZELENÝ MOST

EURÓPSKE SKÚSENOSTI PRE LOKÁLNY UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ (Nr. 12323 0202)
Hlavným cieľom univerzitného mobilitného projektu LDV VETPRO: Zelený most: európske skúsenosti pre lokálny udržateľný rozvoj (č. 12323 0202), ktorý koordinuje Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov, je zvýšiť kvalitu celoživotného vzdelávania v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v agropotravinárskom sektore v podmienkach Slovenska prostredníctvom vytvorenia zeleného mostu medzi účastníkmi mobilít a prijímajúcimi inštitúciami. Mobility poskytnú priestor pre získanie európskych skúseností v oblasti praktickej implementácie opatrení smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju v špecifických oblastiach spojených s poľnohospodárskou prvovýrobou, potravinárstvom, trhom potravín, regionálnym rozvojom a nadväzujúcimi službami.ODBORNÉ POBYTY


LKW WALTER, Wiener Neudorf, Rakúsko: cieľom odborného pobytu je získanie praktických skúseností o uplatňovaní environmentálnej zodpovednosti, praktickom využití značky „GREEN TRANSPORT“. Účastníci mobility získajú informácie o spolupráci s prepravnými partnermi s ekologickým vybavením a o optimalizácii prepravy v rámci koncepcie zeleného transportu.


Inštitút živočíšnej fyziológie a genetiky, Praha, Česká republika: cieľom mobility je prenos výskumných poznatkov do bezpečnosti výroby potravín a produktov poľnohospodárskej prvovýroby.


Výskumný ústav pivárstva a sladovníctva, Praha, Brno, Česká republika: cieľom odborného pobytu je experimentálny výskum a inovácie v oblasti výroby piva, zlepšenia jeho senzorických vlastností, kvalitatívnych vlastností vrátane bezpečnosti produktu. Cieľom je tiež získanie poznatkov z prevádzkovania tzv. „Pivovarníckej školy,“ vrátane konzultačnej a poradenskej činnosti pre malých producentov piva.


WorkinDenmark West, Aarhus, Dánsko: predmetom mobility je získanie poznatkov z využívania progresívnej technológie odpadového hospodárstva v chove ošípaných. Obsah mobility tvorí návšteva vybraných úspešných fariem ošípaných v okolí mesta Aarhus a konzultácia s ich majiteľmi a manažérmi. Práve chov ošípaných je vysoko odpadovo náročný, preto skúmanie a modernizácia v oblasti eliminácie zápachu, odpadov, amoniaku, znečistenia krajiny a vodných zdrojov je veľmi dôležitá.


IAMO Halle, Nemecko: predmetom mobility je skúmanie ekonomických aspektov udržateľného rozvoja v agrosektore krajích strednej a východnej Európy. Osobitná pozornosť je venovaná dopadu krízy na ekonomický rozvoj a stav agrosektora, ako aj nových tendenciám investovania do krajín BRICs a strednej Ázie v záujme udržateľného hospodárskeho rozvoja.


Europe Direct, Mosta, Malta: mobilita je zameraná na získanie prehľadu o najnovších výzvach a prioritách EÚ v oblasti projektov trvaloudržateľného rozvoja regiónu, vidieckych oblastí a rozvoja miestnych komunít.


Genista Research Foundation, Rabat, Malta: cieľom mobility je získanie praktických poznatkov v oblasti ekologického záhradníctva, zachovania genofondu miestnej flóry a spropagovania miestnych rastlinných druhov (a zachovania biodiverzity miestnej flóry a fauny).


Gharb Local Council, Gharb, Gozo, Malta: cieľom odborného pobytu je získať skúsenosť, ako podporovať rozvoj kultúrneho života vo vidieckych oblastiach a spropagovanie miestneho folklóru v cestovnom ruchu.


Inštitút poľnohospodárskej a potravinárskej ekonomiky, Varšava, Poľsko: cieľom mobility je skúmanie regionálneho a vidieckeho rozvoja v kontexte rozvoja miestnych fariem a podpory zo strany poľnohospodárskych politík.


Fakulta ekonomiky, Ege University, Izmir, Turecko: cieľom mobility je skúmanie praktík v ekologickom hospodárení a dopade na ekonomiku a obchod.


Národný inštitút chemickej bezpečnosti, Budapešť, Maďarsko: cieľom je skúmanie varovného systému na chemickú bezpečnosť v potravinovom reťazci.EURÓPSKE SKÚSENOSTI SLOVOM A OBRAZOM


Inštitút živočíšnej fyziológie a genetiky, Praha, Česká republika (doc. Miroslava Kačániová, PhD, Ing. Simona Kunová, PhD):

doc. Kačániová doc. Kačániová doc. Kačániová doc. Kačániová doc. Kačániová doc. Kačániová
“Prínosom mobility bolo naštartovanie novej spolupráce v oblasti potravinovej mikrobiológie, (najmä mliečnej mikroflóry), ako aj všeobecne v oblasti mikrobiologickej kvality v potravinovom reťazci. Počas pobytu sme pracovali v mikrobiologickom laboratóriu a uskutočnili izoláciu bifidobaktérií a laktobacilov. Praktické laboratórne práce a testy počas stáže prispeli k získaniu zručností izolovať tieto mikroorganizmy pre klasickú kultiváciu a tiež pre polymérovú reťazovú reakciu. Uvedené metódy môžu byť použité v praxi pri kontrole výroby kvalitných a bezpečných potravín. Získané vedomosti budú tiež použité pre ďalší rozvoj výskumu v oblasti potravinárskej mikrobiológie, bakteriológie, prediktívnej mikrobiológii v potravinárstve, ako aj v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín, zvlášť v tomto období, keď sa stretávame s viacerými potravinovými škandálmi.“


Ege university, Faculty of Agriculture, Izmir, Turecko (Ing. Renata Prokeinova, PhD., Ing. Martina Hanová, PhD.):

Izmir-ZEMO Izmir-ZEMO Izmir-ZEMO Izmir-ZEMO Izmir-ZEMO Izmir-ZEMO Izmir-ZEMO
“Počas odborného pobytu sme sa spoločne s tureckými kolegami zamýšľali nad tým, ako ekologická produkcia a ekologické poľnohospodárstvo môžu napomôcť pri dosahovaní udržateľnosti, ekologickej výroby, uvádzania na trh a spotreby v tureckých a slovenských podmienkach a zároveň sme porovnávali postavenie ekologického poľnohospodárstva v poľnohospodárskej výrobe v Turecku a na Slovensku. Navštívili sme poľnohospodársku farmu Ege University a náš sprievodca nám poskytol všetky informácie o rastlinnej a živočíšnej výrobe. Ich udržateľná myšlienka spočíva v nasledovnom: výroba je jednoduchý proces, bez aditív, chemickej alebo technickej pomoci. Takže produkujú bioprodukty a distribuujú ich do fakultnej nemocnice a do niekoľkých malých potravín. Rovnako tak poskytujú svoje výrobky pre univerzitný campus, kde sa nachádza tzv. bufet. Tam sa predávajú originálne výrobky ako zmrzlina, jogurt, kefír, cereálie, cestoviny a tradičná polievka. Zamestnanci a študenti podporujú miestnu ekologickú výrobu svojimi nákupmi, čo je výborný námet pre interné vzdelávanie. Udržateľnosť je pojem široký pojem a poľnohospodárstvo má vysoký význam v súvislosti s udržateľnosťou. Na Ege University učia predmety a kurzy a výsledkom našich diskusií je záujem pokračovať na spolupráci v rámci programu Erasmus for all 2020 a Horizont 2020 v oblasti vzdelávania a vedy v Európe v záujme transferu know-how a nových poznatkov v Európe aj pre rozvoj poľnohospodárstva a jeho udržateľnej dimenzie.“


WorkinDenmark West Aarhus, Dánsko (Ing. Peter Juhás, PhD., Ing. Ondrej Bučko, PhD.):

Dánsko-ZEMO Dánsko-ZEMO Dánsko-ZEMO Dánsko-ZEMO Dánsko-ZEMO
“Dánsko je najvýznamnejší producent bravčoviny na svete. Možnosť navštíviť farmu ošípaných v Dánsku predstavovala jedinečnú možnosť na poodhalenie tajomstva úspešnosti toho odvetvia. Chovateľská úspešnosť je výsledkom špičkových technológií, chovateľských postupov, vzdelaného a skúseného personálu aj pracovnej disciplíny. Základom chovateľskej práce je reprodukcia. Na farme sme v praxi mali možnosť vidieť cross-fostering, čo je rozdeľovanie prasiatok podľa hmotnosti matkám. Táto chovateľská technika umožňuje odstavovať najvyspelejšie prasiatka už po 21 dni života. Na navštívenej farme je počet odstavených prasiatok 31 na prasnicu a rok, u nás 19! Samozrejmosťou je vybilancovaná výživa. Technológie chovu sú podriadené vytváraniu dobrých životných podmienok pre zvieratá aj pracovných podmienok pre ošetrujúci personál. Všetky technológie sú zamerané aj na ochranu prírody, životného prostredia a šetrné využívanie zdrojov. Riadenie mikroklimatických podmienok stabilizuje vnútorné ustajňovacie prostredie a vytvára optimálne podmienky pre výbornú úroveň zdravotného stavu. Hygiena prostredia je zabezpečovaná premysleným spôsobom odpratávania a uskladnenia exkrementov v interiéry aj exteriéry farmy. Hnojovica sa z pod roštových priestorov v objektoch pre ošípané odstraňuje automaticky pomocou hydrodynamického systému. Je prečerpaná do uskladňovacích nádrží, kde je po naplnení pokrytá slamou. Po vyzretí na používa na hnojenie polí. Z nádrží je raz ročne v čase vegetácie transportovaná na ornú pôdu. Rastlinné zvyšky a slama po žatve je spracovaná na granule. Granule sa využívajú na kúrenie, ako podstielkový materiál aj doplnok výživy a obohatenie chovateľského prostredia. Predaj granúl je doplnkovým príjmom farmára. Získané poznatky budú použité pre rozvoj sektoru chovu ošípaných a obnovu produkcie bravčového mäsa na Slovensku. V súčasnosti sme v produkcii tohto mäsa na úrovni 17% zo spotreby. Ide pritom o najobľúbenejšie a najviac konzumované a spracovávané mäso na Slovensku.“


Europe Direct Mosta, Malta (Ing. Johana Palúchová, PhD):

Europe Direct Mosta, Malta, ZEMO Europe Direct Mosta, Malta, ZEMO Europe Direct Mosta, Malta, ZEMO Europe Direct Mosta, Malta, ZEMO
“Prínosom mobility bolo získanie nových skúseností v oblasti udržateľnosti, ktorá sa dá realizovať aj na malom európskom ostrove – na Malte. Počas pobytu som pracovala v spoločnosti Europe Direct v meste Mosta, kde som spolupracovala a konzultovala s majiteľom spoločnosti Dr. Markom Causonom, MBA. Praktické skúsenosti sme videli aj na farme, kde dochádza k spracovaniu odpadov zo zvierat, čo je využívané ako kompost a predávané ďalej farmám alebo miestnym farmárom. Spolu sme sa zúčastnili Jum Pembroke clean up, čo je dobrovoľná práca na poli s cieľom obrábania poľnohospodárskeho pola, o ktoré nemá štát záujem, kde sa používa upravená odsolená voda z mora na zavlažovanie, odpady z okolia sa spracovávajú na biopalivá, a vodu si zohrievajú cez solárne panely, kde môžeme vidieť veľa krokov v oblasti udržateľnosti, ktoré by sa dali aplikovať aj v slovenskom poľnohospodárstve. Spoločnosť Europe Direct je aj členom projektu, ktorý predložila maltská vláda s cieľom podporiť separovanie odpadu. Na každom kroku možno vidieť smetiaky so zrozumiteľnými označenia, ako a čo kam hodiť. Zaujímavosťou sú aj špeciálne kontajnery pre elektroniku. Všetky odpady sa prevážajú do mesta Marsaskala a tam ide 50% na odpad a zvyšná polovica sa ponúka na ďalšie použitie pre domovy, chudobnejších, pre rôzne ústavy či pre väznicu. Súčasťou projektu je aj rozdávanie „green pakov“ domácnostiam, ktoré slúžia na podporu zbierania a triedenia odpadov. Stretla som sa aj s maskotom, ktorý bude chodiť po školách a propagovať recykláciu odpadu. Táto kampaň je podporovaná aj ministerstvom životného prostredia. Zároveň učí deti, čo sa dá robiť už s nepotrebnými vecami a odmeňuje dobré nápady. Na Malte sa začína rozmáhať aj vzájomná výmena použitých vecí alebo vlastných potravín medzi domácnosťami. V oblasti turizmu, maltská vláda zaviedla požičiavanie eko-bicyklov či elektro-automobilov pre turistov. Päť hviezdičkové hotely majú vlastné zberne vody, odpady z jedál využívajú na výrobu biopalív, kúria a zohrievajú cez solárne panely a všetku použitú vodu opäť čističkou prečistia a využívajú síce len na WC alebo pri umývaní riadov, ale aspoň prispievajú k ochrane životného prostredia. Do budúcnosti by mali mať povinne všetky domácnosti na Malte solárne panely a auta na elektromobil či hybridy. Získané vedomosti budú tiež použité pre ďalší rozvoj výskumu v oblasti udržateľnosti v mestách a na vidieku, ako aj v oblasti turizmu či potravinovej udržateľnosti, zvlášť v tomto období, keď sa stretávame so znečisťovaním prostredia, zhromažďovaním veľkého množstva odpadov, ktoré končia na skládkach.“


Steinbeis, Tubingen, Stutgartt, Germany (prof. Ing. Dušan Húska, PhD., doc. Ing. Ľuboš Jurík, CSc):

Steinbeis,ZEMO Steinbeis,ZEMO Steinbeis,ZEMO Steinbeis,ZEMO Steinbeis,ZEMO
“Počas pobytu bolo veľkou príležitosťou oboznámiť sa so systémom tzv. Pracovných center a systému Celoživotného vzdelávania v Steinbeis Centre a na univerzite Steinbeis Berlin, kde je polovica výučby prepojená na požiadavky a potreby praxe. Súčasťou pobytu bolo spoznanie systému fungovania Podunajských transferových center, ich výskumnej, vzdelávacej a konzultačnej činnosti. Steinbeis pozostáva z 1462 zamestnancov, pracujúcich v administrative a na projektoch, 3361 odborníkov a 692 profesorov pracuje na základe kontraktov na konkrétnych projektových zadaniach. Pobyt v Steinbeise poskytol možnosť diskusií zameraných na fungovanie DTC na Slovensku v Nitre ako súčasť siete európskych transferových center, prepájajúcich univerzitu, výskum a podnikovú prax. Konkrétne sa riešili otázky zakomponovania projektov, zameraných na bio-energiu do fungovania a poradenskej činnosti DTC. Počas týždňového pobytu boli organizované viaceré stretnutia na najvyššej úrovni, čo poskytlo možnosť získať informácie, názory a skúsenosti od najkompetentnejších pre ďalší rozvoj DTC v Nitre. Zástupcovia Steinbeis zároveň potvrdili svoju aktívnu účasť na výstave Agrokomplex v auguste 2013 v Nitre za účelom vytvárania nových partnerstiev.“


Genista Research Foundation Malta (Ing. Ladislav Bakay, PhD, Ing. Slavomír Mindek, PhD.):

Genista, Malta, ZEMO Genista, Malta, ZEMO
“Na Malte sa príkladne ukázal význam krajových a tradičných odrôd ovocia a zeleniny. Malta má ostrovnú klímu, čo je spojené s vyššou veternosťou a salinitou pochádzajúcej z príbojov. Tieto fakty nezlepšujú vlastnosti plytkých skeletnatých pôd po chemickej ani fyzickej stránke. Tieto nehostinné podmienky by zeleninári vo väčšine prípadov vyškrtli zo zoznamu vhodných lojkalít pre pestovanie zeleniny. Na Malte a ostrove Gozo je opak pravdou. Dlhodobé pestovanie a selekcia odrôd zeleniny dala možnosť vzniknúť unikátnym odrodám, ktoré tolerujú zasolenie a dokážu produkovať úžitok. Takisto lokálne odrody olivovníkov tak typické pre mediteránnu oblasť sa znova tešia väčšej obľube domácich pestovateľov, ktorí si uvedomili, že tieto odrody sú dokonale adaptované na miestne podmienky a produkujú lepšie ako dovezené odrody. Navyše izolovanosť ostrova prispel k vzniku unikátnych odrôd, ktoré sú zachované a pestované organizáciou Genista Research Foundation.“


Inštitút poľnohospodárskej a potravinárskej ekonomiky, Varšava, Poľsko (prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc., Ing. Katarína Čiefová):

prof. Ing. Ubrežiová, CSc., Ing. Čiefová, ZEMO prof. Ing. Ubrežiová, CSc., Ing. Čiefová, ZEMO prof. Ing. Ubrežiová, CSc., Ing. Čiefová, ZEMO
“Absolvovaný pobyt na Inštitúte poľnohospodárskej a potravinárskej ekonomiky sa uskutočnil v súlade s cieľom mobility na trvalo – udržateľný rozvoj poľnohospodárstva. Inštitút v tejto oblasti spolupracuje s viacerými partnermi ako napríklad Pro – Bio Association of Ecological Farmers v Českej republike, Bio – Austria v Rakúsku a The Organic Research Centre – Elm Farm vo Veľkej Británii. Prínosom pre nás bolo počas vzájomných diskusií oboznámenie sa s výsledkami rozsiahleho výskumného projektu o spoločensko – ekonomických podmienkach rozvoja poľského agropotravinárskeho sektoru. Ďalšími dôležitými informáciami, ktoré sa získali boli z konkrétne realizovaného výskumu s aspektom na konkurencieschopnost trvalo – udržateľný rozvoj poľského agropotravinárstva v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie. Na základe poznatkov a skúseností, ktoré sme získali počas pobytu vidíme využitie viacerých príležitostí v poradenskej činnosti pre slovenských farmárov v oblasti trvalo – udržateľného rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku, v publikačnej činnosti a výmeny vzájomných skúseností na konferenciách.“


Miestna samospráva Gharb, Gozo, Malta (Ing. Gabriela Slivinská, Mgr. Mária Žúreková)

Ing.Slivinská, Mgr.Žúreková, Malta-Gozo, ZEMO Ing.Slivinská, Mgr.Žúreková, Malta-Gozo, ZEMO Ing.Slivinská, Mgr.Žúreková, Malta-Gozo, ZEMO Ing.Slivinská, Mgr.Žúreková, Malta-Gozo, ZEMO
“Mobilita v rámci programu nám poskytla priestor na nadviazanie kontaktov s predstaviteľmi miestnej infraštruktúry v obci Gharb, ktorá je príkladom snahy a udržateľnosti rozvoja miestneho potenciálu na ostrove Gozo. Získali sme informácie o miestnom spôsobe podpory kultúrneho života v rámci viacerých projektov, propagácie miesta ako takého cez tradície a kultúrne dedičstvo, keď sme navštívili aj miestne folklórne múzeum. Kontakty poslúžia na ďalšie vzdelávanie odborníkov v danej oblasti, o ktorom informovanie zabezpečuje i naše pracovisko. Získali sme viaceré poznatky, ktoré využijeme pri tvorbe a implementácií ďalších projektov, prakticky aplikujeme skúsenosti v projektoch pri aktivizácii účastníkov a príklady dobrej praxe sú vždy motivujúcim činiteľom v oblasti záujmu o rozvoj a rast komunity.“


Europe Direct, Mosta, Malta (Ing. Monika Bumbalová, PhD.)

Ing. Monika Bumbalová, PhD., ZEMO
“Inštitút Europe Direct, v ktorom som absolvovala krátkodobú stáž, sa zaoberá implementáciou širokého spektra rozvojových projektov. Počas stáže som mala možnosť sa s nimi oboznámiť a s riaditeľom inštitútu prekonzultovať výhody a nevýhody jednotlivých inovatívnych prístupov, ktoré sa snažia implementovať. Predmetom diskusie bola tiež aplikovateľnosť v rámci slovenských podmienok, nakoľko predstavitelia inštitútu naše podmienky veľmi dobre poznajú a participujú na viacerých projektoch. Súčasťou stáže bola aj návšteva ekologického sadu a partnerských inštitúcií v okolitých mestách. V rámci pracovného programu sa, samozrejme, našiel aj čas na spoznávanie tejto malej, ale o to zaujímavejšej a krásnej krajiny.“


IAMO, Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, Halle, Nemecko (Ing. Eva Judinová, PhD., Ing. Ema Lazorčáková, PhD.)

Ing. Eva Judinová, PhD., Ing. Ema Lazorčáková, PhD., ZEMO Ing. Eva Judinová, PhD., Ing. Ema Lazorčáková, PhD., ZEMO Ing. Eva Judinová, PhD., Ing. Ema Lazorčáková, PhD., ZEMO Ing. Eva Judinová, PhD., Ing. Ema Lazorčáková, PhD., ZEMO Ing. Eva Judinová, PhD., Ing. Ema Lazorčáková, PhD., ZEMO
“IAMO ako jedinečná výskumná inštitúcia agrárnej ekonomiky sa primárne zameriava na prebiehajúce procesy zmien, pretrvávajúce vývojové deficity a trvalo udržateľný rozvoj v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva a rurálnych oblastí v regióne strednej a východnej Európy. Prínosom mobility bola výmena informácií a nadobudnutie nových poznatkov o zameraní výskumu v hosťujúcej inštitúcii so zameraním na ekonomiku a trvalý rozvoj agrosektora. Súčasné výskumné aktivity v IAMO smerujú k veľmi aktuálnym témam, ako napríklad vývoj v oblasti bioekonómie a využívanie bioenergií či vplyv rozvoja agrosektora Číny a ďalších krajín východnej Ázie na domáce a zahraničné trhy, alebo disparity medzi úspešnými a stagnujúcimi regiónmi v rámci jednotlivých krajín a medzi krajinami navzájom. Inštitút IAMO skúma významné hospodárske a sociálne výzvy a dopady agrárnych a potravinových politík. Vďaka využívaniu a ďalšiemu rozvoju nových ekonomických teórií a výskumných metód prispieva k porozumeniu štrukturálnych a inštitucionálnych zmien, inovačných procesov, hospodárskych a regionálnych politických opatrení a životných podmienok vidieckych oblastí. Poznatky a skúsenosti získané počas mobility budú využité pri smerovaní výskumnej, projektovej a poradenskej činnosti nášho domáceho pracoviska.“


Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s., Sladařský ústav Brno, Česká republika (doc. Helena Frančáková, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD.):

doc. Helena Frančáková, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., ZEMO doc. Helena Frančáková, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., ZEMO doc. Helena Frančáková, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., ZEMO doc. Helena Frančáková, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., ZEMO doc. Helena Frančáková, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., ZEMO doc. Helena Frančáková, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., ZEMO doc. Helena Frančáková, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., ZEMO doc. Helena Frančáková, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., ZEMO doc. Helena Frančáková, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., ZEMO doc. Helena Frančáková, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., ZEMO doc. Helena Frančáková, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., ZEMO
“Výskumný ústav pivovarnícky a sladovnícky je jedinečným pracoviskom svojho druhu v Českej i Slovenskej republike a patrí medzi najstaršie európske výskumné organizácie so začiatkom činnosti už od druhej polovice 19. storočia. Nakoľko je sladovnícky ústav v Brne akreditovaným analytickým skúšobným laboratóriom, disponuje moderným prístrojovým vybavením, overenými a aktuálnymi metodikami, návšteva tohto pracoviska mala veľké opodstatnenie. V priebehu pobytu sme boli oboznámení so základnými analýzami jačmeňa a sladu, zúčastnili sme sa sladovania vzoriek jačmeňa podľa štandardného postupu používaného v rámci štátnych odrodových skúšok a boli nám prezentované špeciálne analýzy ako napríklad stanovenie vitamínov, enzýmov, akrylamidu, β-glukánov a metódy týkajúce sa odrodovej identifikácie jačmeňa. Návšteva sladovníckeho ústavu v Brne bola výbornou možnosťou k nadviazaniu spolupráce v oblasti sladovníctva a pivovarníctva, týkajúcej sa najmä problematiky mikrosladovania, špecifických analýz a riešenia budúcich spoločných projektov. Odborný pobyt v Brne sme využili aj na návštevu Ústavu technológie potravín Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, kde sme mali možnosť nahliadnuť do novovybudovaných poloprevádzok zaoberajúcich sa výrobou mäsových a mliečnych výrobkov, sladu, piva a pečiva, kde sme sa priamo zúčastnili na senzorickej analýze rôznych druhov pekárenských výrobkov. Okrem uvedených činností sme sa venovali otázkam ďalšej spolupráce.“


Inštitút poľnohospodárskej a potravinárskej ekonomiky, Varšava, Poľsko (prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Ing. Ingrida Sedliaková, PhD.):

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Ing. Ingrida Sedliaková, PhD., ZEMO prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Ing. Ingrida Sedliaková, PhD., ZEMO prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Ing. Ingrida Sedliaková, PhD., ZEMO prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Ing. Ingrida Sedliaková, PhD., ZEMO prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Ing. Ingrida Sedliaková, PhD., ZEMO prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Ing. Ingrida Sedliaková, PhD., ZEMO prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Ing. Ingrida Sedliaková, PhD., ZEMO prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Ing. Ingrida Sedliaková, PhD., ZEMO prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Ing. Ingrida Sedliaková, PhD., ZEMO
“Prínosom mobility bolo získanie nových skúseností a vedomostí z oblasti trvalo – udržateľného rozvoja v agrorezorte, ako i oboznámenie sa s výsledkami rozsiahleho výskumného projektu týkajúceho sa spoločensko – ekonomických podmienok rozvoja poľského agropotravinárskeho sektoru. Počas mobility sme sa osobne stretli s p. MSc. Miroslawou Tereszczuk, ktorá nám organizovala program počas nášho pobytu a zároveň sme spolu diskutovali na tému ekonomického rozvoja potravinárskeho priemyslu v Poľsku. Pani doktorka Iwona Szcepaniak nám poskytla zaujímavé informácie z oblasti konkurencieschopnosti a trvalo – udržateľného rozvoja poľského agropotravinárstva, ďalej s pani Ing. Renatou Grochowskou, PhD., s ktorou sme diskutovali o rozvoji potravinárstva v Poľsku a na Slovensku, jeho hlavných problémoch, ale i výhodách poľského potravinárskeho priemyslu v porovnaní s inými krajinami EÚ. Diskusie z oblasti trvalo – udržateľného rozvoja prebiehali i s ďalšími výskumníkmi ústavu. Okrem toho sme sa zúčastnili i prezentácií parciálnych výsledkov viacerých výskumníkov, ako napr. pána Michała Rołu, ktorého prezentácia niesla názov Szczęśliwa kura, niesczczęśliwy hodowca, alebo pani Grazvna Nachtman, ktorej prezentácia bola zameraná na stav podpôr v jednotlivých regiónoch Poľska a niesla názov Zasadność doplat ONW. na základe získaných informácií vidíme možnosť v nadviazaní na dané informácie a v ich využití nielen v poradenskej činnosti pre slovenských farmárov v oblasti trvalo – udržateľného rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku, ale i vo vyučovacom procese, na konferenciách, či v odborných publikáciách.“Zároveň sme navštívili knižnicu obsahujúcu bohatú publikačnú činnosť zamestnancov výskumnéhoústavu, ako aj zahraničnú vedeckú a odbornú časopiseckú literatúru.“


IAMO, Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, Halle, Nemecko (Ing. David Babayan, Ing. Gohar Badalyan)

Ing. David Babayan, Ing. Gohar Badalyan, ZEMO Ing. David Babayan, Ing. Gohar Badalyan, ZEMO Ing. David Babayan, Ing. Gohar Badalyan, ZEMO Ing. David Babayan, Ing. Gohar Badalyan, ZEMO
“Pobyt vo výskumnej inštitúcii IAMO považujeme za veľkú príležitosť pre nadviazanie pracovných kontaktov, možnosť výmeny odborných názorov a expertných stanovísk v oblasti udržateľného rozvoja hospodárstva vo všeobecnosti, ako aj poľohospodárstva a všetkých odvetví. Výskumný ústav sa špecializuje na výskum v krajinách strednej a východnej Európy a v súčastnosti vzhľadom na prebiehajúce procesy globalizácie ide aj za tieto hranice a sleduje vplyv ekonomického rozmachu Číny na hospodárstva jednotlivých krajín, atď. Nakoľko Slovensko je krajinou EÚ a zároveň je krajinou strednej a východnej Európy, s výskumníkmi IAMO sme identifikovali niekoľko oblastí vzájomnej spolupráce najmä z hľadiska makroekonomického vývoja nášho region a krajín a zakomponovania otázok udržateľného rozvoja do rozvoja národného hospodárstva a otázok ekonomickej globalizácie.“


National Institute of Chemical Safety, Budapest, Hungary (prof. MDr. Peter Massanyi, DrSc., doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD)

prof. MDr. Peter Massanyi, DrSc., doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD, ZEMO prof. MDr. Peter Massanyi, DrSc., doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD, ZEMO prof. MDr. Peter Massanyi, DrSc., doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD, ZEMO
“Počas pobytu sme navštívili Laboratórium molekulárnej a bunkovej biológie a laboratórium chemickej bezpečnosti, kde prebehli konzultácie a laboratórny výskum na vopred dohodnuté témy, napríklad praktické postupy nových analytických metód (hodnotenia cytotoxicity a endokrinných markerov). Vykonali sme kompletný postup izolácie, kultivácie, pasážovania bunkových kultúr a detegovali stupeň toxického poškodenia. Počas pobytu sme s výskumníkmi navštívenej inštitúcie participovali na medzinárodnej vedeckej konferencii “Rizikové faktory v potravinovom reťazci”, čo je veľmi aktuálna téma z hľadiska udržateľnosti bezpečnosti a hygieny potravín nielen v Európe, ale aj v celosvetovom meradle. Počas pobytu boli diskutované ďalšie spoločné výskumné témy, využiteľné v praxi potravinového reťazca na Slovensku aj v Maďarsku.“


LKW Walter Internationale Transportorganization AG Wiener Neudorf, Rakúsko (doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD, doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.)

doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD, doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD., ZEMO doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD, doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD., ZEMO doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD, doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD., ZEMO
“Spoločnosť LKW Walter Internationale patrí k dlhoročným partnerom SPU, takže predmetom pobytu boli viaceré oblasti. Jednou z hlavných oblastí v súlade s mobilitným projektom bolo získané poznatkov o koncepte udržateľnosti v praxi, najmä v súvislosti s využívaním obnoviteľných zdrojov energie/alternatívnych zdrojov energie, riešenie eliminácie vplyvu nákladnej dopravy na životné prostredie. Druhou, nie menej významnou oblasťou, boli pracovné diskusie na tému rozvoja aktivít celoživotného vzdelávania a poradenstva pri kariérnych otázkach, nakoľko LKW Walter sa pravidelne zúčastňuje Dňa kariéry na SPU v Nitre, ako aj mnohých ďalších aktivít, súvisiacich so vzdelávaním absolventov. Počas pobytu boli navrhnuté viaceré nové oblasti, ako zvýšiť kvalitu a atraktívnosť týchto programov pre študentov a absolventov SPU v Nitre.“
KONTAKT


Pre podrobnejšie informácie kontaktujte:
Prof. Dr. Ing. Elena Horská
koordinátorka projektu
prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou
Slovak University of Agriculture in Nitra
Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra
Slovak Republic
phone: +421 903 261 081
Elena.Horska@gmail.com