Mobilitný projekt pre expertov FEM

Mobilitný projekt Leonardo da Vinci SK/09/LDV/PRO/01-93230432 „Zlepšenie kvality odborného ekonomického a manažérskeho vzdelávania pre agropotravinársky sektor III.“ bol zameraný na zlepšenie kvality a profesionálnej úrovne poskytovaného odborného ekonomického a manažérskeho vzdelávania a odborného poradenstva pre potreby agropotravinárskych subjektov, ktoré bolo organizované na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Ide o otázku implementácie odporúčaní Lisabonskej stratégie a zakomponovanie prístupu out‑reach, t.j. spolupráce univerzity a vonkajšieho prostredia do praxe celoživotného vzdelávania. Projektu sa zúčastnilo 9 expertov z Fakulty ekonomiky a manažmentu, ktorí prostredníctvom organizovaných mobilít do spolupracujúcich malých a stredných podnikov a renomovaných výskumných ústavov v zahraničí získali nové poznatky a skúsenosti, ktoré budú využívať vo svojej lektorskej a poradenskej činnosti pre agropotravinársku prax. Hlavné ciele projektu vyplývali z potreby skvalitnenia obsahovej úrovne odborného ekonomického a manažérskeho vzdelávania pre potreby agrokomplexu v celej marketingovej vertikále: výroba – spracovanie – obchod a zahŕňali rozvoj ľudských zdrojov pre vykonávanie manažérskych, ekonomických a marketingových funkcií, skúmanie aktuálneho makroekonomického vývoja v agrosektore Slovenska a EÚ a jeho dopadu na riešenie mikroekonomických problémov poľnohospodárskych podnikov, skúmanie nových prístupov k uplatňovaniu domáceho a globálneho marketingu v malých a stredných podnikoch za účelom získania konkurencieschopnej pozície na trhu a sledovanie marketingových a manažérskych reakcií maloobchodu pre produkty poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na lokálnom trhu. Mobility do 5 krajín a 5 prijímajúcich inštitúcií sa uskutočnili v priebehu trvania projektu (1.10.2009 – 2.8.2010).

Výstupom projektu je informačná webstránka projektu, poskytujúca prehľad poznatkov získaných z mobilít a príručka praktických príadových štúdií „Prípadové štúdie pre ekonomické a manažérske vzdelávanie v agropotravinárskom sektore“, vydaná na SPU v Nitre a slúžiaca pre potreby celoživotného odborného vzdelávania.

Koordinátorka projektu: doc. Dr. Ing. Elena Horská (Elena.Horska@uniag.sk, Elena.Horska@gmail.com) prorektorka pre medzinárodné vzťahy a prácu s verejnosťou SPU v Nitre