Vzdelávací projekt "Merchandising a event marketing" je zameraný na rozvoj marketingových zručností a techník predaja v cieľovej skupine vysokoškolských študentov, študujúcich v pôdohospodárskych odboroch s neekonomickým zameraním. Rozvoj ich podnikateľského myslenia, flexibilné využívanie inovatívneho marketingu v praxi maloobchodu a v kontakte so zákazníkmi významnou mierou prispeje ku komplexnosti získaných vedomostí, ktoré sú nevyhnutné pre umiestnenie produktov pôdohospodárstva v konkurenčnom prostredí.

Výstupom projektu bude učebnica "Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva", CD pre potreby názornej výučby a vytvorenie alternatívnych učebných osnov podľa potrieb jednotlivých odborov pôdohospodárstva.

Projekt sa rieši v období rokov 2008 - 2010. Koordinujúcim pracoviskom je Katedra marketingu Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Projekt je podporený grantovou agentúrou KEGA pri Ministerstve školstva SR.