FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika

DNES JE: 4. september - Rozália ČAS: 21:16:26  EN SK

Prihláška na štúdium na vysokú školu - tretí stupeň

Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň (ďalej len „prihláška“)

Toto tlačivo je určené pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho, alebo doktorského, t. j. vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorí chcú pokračovať v doktorandskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa.
Záujemca o doktorandské štúdium sleduje informácie o možnostiach štúdia a podmienky prijatia na doktorandské vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na vysokú školu alebo z iných relevantných informačných zdrojov.

1. strana
Podľa informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole vyplní jeden študijný program, študijný odbor, tému dizertačnej práce a meno školiteľa.
V položke Forma štúdia vyplní slovom denná alebo externá podľa informácie o možnostiach štúdia.
V položke Metóda štúdia doplní slovom prezenčná alebo dištančná, alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia. Prezenčnú metódu štúdia charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je učiteľ v priamom kontakte so študentom. Študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú v prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí. Niektoré študijné programy v externej forme štúdia sa uskutočňujú dištančnou metódou štúdia. Informáciu o metóde štúdia je možné nájsť v publikácii Ako na vysokú školu. Študijný program, pri ktorom nie je vyznačená metóda štúdia, sa uskutočňuje v prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda štúdia alebo kombinovaná metóda štúdia je pri študijnom programe vyznačená.
Uchádzač uvedie informácie o absolvovanom magisterskom alebo inžinierskom, alebo doktorskom štúdiu na vysokej škole.

2. strana
Podľa požiadaviek vysokej školy uchádzač uvedie prospech v jednotlivých semestroch absolvovaného magisterského alebo inžinierskeho, alebo doktorského štúdia na vysokej škole (ak na vyplnenie nepostačuje predtlačená tabuľka, uvedie ho v samostatnej prílohe), prípadne doloží výpis výsledkov magisterského alebo inžinierskeho, alebo doktorského štúdia, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy a priloží overené fotokópie o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu).
V časti Prehľad o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole uchádzač vyplní položku Stupeň dosiahnutého vzdelania v prípade ukončeného vysokoškolského štúdia slovom alebo číslom podľa aktuálneho číselníka STDVZD:
7 – prvý stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske alebo vyššie odborné vzdelanie ukončené absolutóriom,
8 – druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske, doktorské,
9 – tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské (nevzťahuje sa na špecializačné štúdium a certifikačné prípravy zdravotníckych pracovníkov, toto štúdium upravuje vlastný číselník, ktorý vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR).

3. strana
Prílohou k prihláške podľa požiadavky vysokej školy má byť životopis, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu), podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty overené kópie o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu), zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác, potvrdenie o odbornej praxi u uchádzača na dennú formu štúdia a rámcový projekt k téme dizertačnej práce.
Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.

4. strana
Je určená vysokým školám alebo fakultám ako vzor.

Ministerstvo školstva SR, 11/2006

Stiahnite si prihlášku.

HelpDesk | Kontakty | Prihlásenie
WebStudio CIT - Centrum informačných technológií FEM © 2001-2008
Kontakt: Webmaster