FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika

DNES JE: 5. september - Regína ČAS: 10:15:40  EN SK

Prihláška na štúdium na vysokú školu - prvý stupeň

Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku

Toto tlačivo je určené pre záujemcov o štúdium na vysokej škole. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o štúdium na vysokej škole sleduje informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole a podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na vysokú školu alebo z iných relevantných informačných zdrojov.

1. strana
Podľa informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole vyplní jeden alebo viac študijných programov.
V prípade, že je súčasťou prijímacej skúšky aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka, tak do položky Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka napíše slovom napr. anglický alebo nemecký, alebo iný.
Rok maturitnej skúšky vyplnia aj maturujúci uchádzači v bežnom školskom roku, ktorí uvedú predpokladaný rok maturitnej skúšky. Absolventi stredných škôl uvedú rok úspešného vykonania maturitnej skúšky.
Kód strednej školy vyplní v prípade maturujúcich v bežnom školskom roku stredná škola podľa registra škôl a školských zariadení.
Názov strednej školy treba uviesť k 1. septembru bežného školského roku.

2. strana
Uchádzač uvedie prospech zo štúdia v strednej škole v rozsahu, ktorý požaduje vysoká škola alebo fakulta. Uchádzač maturujúci v bežnom školskom roku nevyplní prospech v poslednom ročníku a v časti Klasifikácia maturitnej skúšky vyplní iba stĺpec Predmet maturitnej skúšky a stĺpec Úroveň. Uchádzač maturujúci pred rokom 2004 vyplní v časti Klasifikácia maturitnej skúšky stĺpec Predmet maturitnej skúšky, stĺpec Ústna forma (známka) v rámci internej časti, Dátum maturitnej skúšky a Priemer maturitnej skúšky.
Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach a autorstvo objavov alebo priemyselných vzorov uvádza osobitne v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.
Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe vypĺňa uchádzač podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.

3. strana
Prílohou k prihláške podľa požiadavky vysokej školy môže byť životopis, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu).
Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.

4. strana
Je určená vysokým školám alebo fakultám ako vzor.

Ministerstvo školstva SR, 11/2006

Stiahnite si prihlášku.

HelpDesk | Kontakty | Prihlásenie
WebStudio CIT - Centrum informačných technológií FEM © 2001-2008
Kontakt: Webmaster